Մեթոդմիավորման նիստ

Ապրիլի  25  -ին  ժամը 14.30-ին տեղի ունեցավ տարրական դասարանների մեթոդմիավորման նիստը:

Օրակարգում.

Տնօրինության կողմից տրված թեմատիկ գրավորների արդյունքների ամփոփում/ որակ, առաջադիմություն/
Ես և շրջակա աշխարհի դասավանդման դրվածքի ամփոփում
Թեմատիկ և ընթացիկ գրավոր աշխատանքների քանակի, տեսակի և արդյունավետության խնդիրների հետ կապված հարցերի քննարկում/որակ և առաջադիմություն/